Online Office
Current Issue
Updates of developments in interventional therapy for elderly patients with cardiovascular diseases
Hua SHEN, Xun-Xun FENG, Qian-Yun GUO, Yu-Jie ZHOU
2024, 21(1): 1-3. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.010
Abstract FullText HTML PDF
Influencing Factors on Cardiovascular Health in China
Sheng-Shou HU, the Writing Committee of the Report on Cardiovascular Health and Diseases in China
2024, 21(1): 4-33. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.009
Abstract FullText HTML PDF
Diagnostic performance of intravascular ultrasound-based fractional flow reserve in evaluating of intermediate left main stenosis
Yong-Gang SUI, Cheng YANG, Chang-Dong GUAN, Yan-Lu XU, Na-Qiong WU, Wei-Xian YANG, Yong-Jian WU, Ke-Fei DOU, Yue-Jin YANG, Shu-Bin QIAO, Wei YU, Bo XU, Sheng-Xian TU, Jie QIAN
2024, 21(1): 34-43. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.003
Abstract FullText HTML PDF
Development and validation of a model integrating clinical and coronary lesion-based functional assessment for long-term risk prediction in PCI patients
Shao-Yu WU, Rui ZHANG, Sheng YUAN, Zhong-Xing CAI, Chang-Dong GUAN, Tong-Qiang ZOU, Li-Hua XIE, Ke-Fei DOU
2024, 21(1): 44-63. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.007
Abstract FullText HTML PDF
Interaction between systemic iron parameters and left ventricular structure and function in the preserved ejection fraction population: a two-sample bidirectional Mendelian randomization study
Xiong-Bin MA, Yong-Ming LIU, Yan-Lin LV, Lin QIAN
2024, 21(1): 64-80. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.006
Abstract FullText HTML PDF
Multimorbidity and mortality among older patients with coronary heart disease in Shenzhen, China
Fu-Rong LI, Shuang WANG, Xia LI, Zhi-Yuan CHENG, Cheng JIN, Chun-Bao MO, Jing ZHENG, Feng-Chao LIANG, Dong-Feng GU
2024, 21(1): 81-89. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.005
Abstract FullText HTML PDF
Effect of cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) gene polymorphism and clopidogrel reactivity on long term prognosis of patients with coronary heart disease after PCI
Cheng-Yan HU, Yan-Ling WANG, Zhen-Xing FAN, Xi-Peng SUN, Shuai WANG, Zhi LIU
2024, 21(1): 90-103. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.004
Abstract FullText HTML PDF
Role of intravascular ultrasound and optical coherence tomography in intracoronary imaging for coronary artery disease: a systematic review
Maruf Sarwar, Stephen Adedokun, Mahesh Anantha Narayanan
2024, 21(1): 104-129. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.001
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between mitochondrial respiratory dysfunction of blood mononuclear cells and heart failure severity
Viacheslav A. Korepanov, Tariel A. Atabekov, Tatiana Yu. Rebrova, Roman E. Batalov, Sergey A. Afanasiev
2024, 21(1): 130-134. DOI: 10.26599/1671-5411.2024.01.002
Abstract FullText HTML PDF
Online First
Latest News