Featured Articles

1
Report on cardiovascular health and diseases in China 2021: an updated summary
The Writing Committee of the Report on Cardiovascular Health and Diseases in China , Sheng-Shou HU
2
China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary
Li-Yuan MA , Wei-Wei CHEN , Run-Lin GAO , Li-Sheng LIU , Man-Lu ZHU , Yong-Jun WANG , Zhao-Su WU , Hui-Jun LI , Dong-Feng GU , Yue-Jin YANG , Zhe ZHENG , Sheng-Shou HU
3
Heart failure in the elderly
Pablo Díez-Villanueva , César Jiménez-Méndez , Fernando Alfonso
4
MiR-21-5p-expressing bone marrow mesenchymal stem cells alleviate myocardial ischemia/reperfusion injury by regulating the circRNA_0031672/miR-21-5p/programmed cell death protein 4 pathway
Jing ZHANG , Chang-Jun LUO , Xiao-Qi XIONG , Jun LI , San-Hua TANG , Lin SUN , Qiang SU
5
sDR5-Fc inhibits macrophage M1 polarization by blocking the glycolysis
Guang-Yao ZHAI , Shu-Yan QIE , Qian-Yun GUO , Yue QI , Yu-Jie ZHOU
6
Modified subintimal plaque modification improving future recanalization of chronic total occlusion percutaneous coronary intervention
Ruo-Fei JIA , Long LI , Yong ZHU , Cheng-Zhi YANG , Shuai MENG , Yang RUAN , Xiao-Jing CAO , Hong-Yu HU , Wei CHEN , Jing NAN , Xiao-Wei XIONG , Jing-Jin LI , Jia-Yu WANG , Ze-Ning JIN