Wen-Long XING, Hong-Xu LIU, Ai-Yong LI, Qi ZHOU, Da-Wei ZHANG, Chiung-Jen WU, Wei TIAN, Teng-Fei LI, Zi-Hao LIU. Synergy stent for treating unprotected left main stenosis with the large reference vessel diameter[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(6): 365-372. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.008
Citation: Wen-Long XING, Hong-Xu LIU, Ai-Yong LI, Qi ZHOU, Da-Wei ZHANG, Chiung-Jen WU, Wei TIAN, Teng-Fei LI, Zi-Hao LIU. Synergy stent for treating unprotected left main stenosis with the large reference vessel diameter[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(6): 365-372. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.008

Synergy stent for treating unprotected left main stenosis with the large reference vessel diameter

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return