Qian-Yun GUO, Xun-Xun FENG, Zhi-Jian WANG, Yue-Ping LI, Jing QI, Yu-Jie ZHOU. Is it better to choose immediate dialysis treatment for renal transplant patients after PCI?[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(2): 116-119. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.02.004
Citation: Qian-Yun GUO, Xun-Xun FENG, Zhi-Jian WANG, Yue-Ping LI, Jing QI, Yu-Jie ZHOU. Is it better to choose immediate dialysis treatment for renal transplant patients after PCI?[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(2): 116-119. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.02.004

Is it better to choose immediate dialysis treatment for renal transplant patients after PCI?

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return