Yuan GAO, Rong-Fang LAN, Ning ZHANG, Shao-Xian WANG, Zhong-Lin HAN, Wei XU. Aspergillus infection of pacemaker in an immunocompetent host: a case report[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(1): 58-60. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.007
Citation: Yuan GAO, Rong-Fang LAN, Ning ZHANG, Shao-Xian WANG, Zhong-Lin HAN, Wei XU. Aspergillus infection of pacemaker in an immunocompetent host: a case report[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(1): 58-60. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.007

Aspergillus infection of pacemaker in an immunocompetent host: a case report

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return