Hang ZHU, Yao LI, Chi WANG, Qiu-Yang LI, Zheng-Yang XU, Xin LI, Abudureyimu Abudulitipujiang, Ji-Xing PAN, Er-Long FAN, Jun GUO, Yun-Dai CHEN. A first attempt of inferior vena cava filter successfully guided by a mixed-reality system: a case report[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2019, 16(7): 575-577. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.008
Citation: Hang ZHU, Yao LI, Chi WANG, Qiu-Yang LI, Zheng-Yang XU, Xin LI, Abudureyimu Abudulitipujiang, Ji-Xing PAN, Er-Long FAN, Jun GUO, Yun-Dai CHEN. A first attempt of inferior vena cava filter successfully guided by a mixed-reality system: a case report[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2019, 16(7): 575-577. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.07.008

A first attempt of inferior vena cava filter successfully guided by a mixed-reality system: a case report

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return