Xiao-Dong CHEN, Xu XU, Jia-Wen JI, Hai-Lei LIU, Jian-Ping SHEN. Contralateral pneumothorax in the subacute phase after pacemaker implantation: lead retention and follow-up[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2018, 15(12): 744-746. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.007
Citation: Xiao-Dong CHEN, Xu XU, Jia-Wen JI, Hai-Lei LIU, Jian-Ping SHEN. Contralateral pneumothorax in the subacute phase after pacemaker implantation: lead retention and follow-up[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2018, 15(12): 744-746. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.007

Contralateral pneumothorax in the subacute phase after pacemaker implantation: lead retention and follow-up

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return