Long LI, Man-Yan WU, Feng ZHANG, Su-Fang LI, Yu-Xia CUI, Dan HU, Hong CHEN. Perspective of delay in door-to-balloon time among Asian population[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2018, 15(12): 732-737. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.001
Citation: Long LI, Man-Yan WU, Feng ZHANG, Su-Fang LI, Yu-Xia CUI, Dan HU, Hong CHEN. Perspective of delay in door-to-balloon time among Asian population[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2018, 15(12): 732-737. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.001

Perspective of delay in door-to-balloon time among Asian population

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return