column
Electrophysiology and heart rhythm disorders in older adults
Parag Goyal, Michael W Rich
2016, 13(8): 645-651. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.001
Abstract PDF
Left atrial area index predicts adverse cardiovascular events in patients with unstable angina pectoris
Yi-Fan LI, Wei-Hong LI, Zhao-Ping LI, Xin-Heng FENG, Wei-Xian XU, Shao-Min CHEN, Wei GAO
2016, 13(8): 652-657. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.002
Abstract PDF
Total ischemic time and outcomes for patients with ST-elevation myocardial infarction: does time of admission make a difference?
Jun-Xian SONG, Li ZHU, Chong-You LEE, Hui REN, Cheng-Fu CAO, Hong CHEN
2016, 13(8): 658-664. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.003
Abstract PDF
Clinical characteristics and one year outcomes in Chinese atrial fibrillation patients with stable coronary artery disease: a population-based study
Ying BAI, Jun ZHU, Yan-Min YANG, Yan LIANG, Hui-Qiong TAN, Juan WANG, Bi HUANG, Han ZHANG, Xing-Hui SHAO
2016, 13(8): 665-671. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.004
Abstract PDF
Uncontrolled hypertension in older patients: markers and associated factors to masked and white-coat effect
Nereida KC Lima, Julio C Moriguti, Eduardo Ferriolli
2016, 13(8): 672-678. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.005
Abstract PDF
Predictors and in-hospital outcomes of preoperative acute kidney injury in patients with type A acute aortic dissection
Xiao WANG, Hong-Mei REN, Chun-Yan HU, Bin QUE, Hui AI, Chun-Mei WANG, Li-Zhong SUN, Shao-Ping NIE
2016, 13(8): 679-684. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.006
Abstract PDF
Relationship of lipid and lipoprotein ratios with coronary severity in patients with new on-set coronary artery disease complicated with type 2 diabetics
Ying DU, Juan CHEN, Man-Hua CHEN, Sheng-Hua YANG, Sha LI, Yuan-Lin GUO, Cheng-Gang ZHU, Rui-Xia XU, Qian DONG, Jian-Jun LI
2016, 13(8): 685-692. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.007
Abstract PDF
Cancer risk in older people receiving statin therapy: a meta-analysis of ran-domized controlled trials
Hong-Wei LIU, Su-Yan BIAN, Qi-Wei ZHU, Yue-Xiang ZHAO
2016, 13(8): 693-700. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.008
Abstract PDF
Decreased expression of Klotho in cardiac atria biopsy samples from patients at higher risk of atherosclerotic cardiovascular disease
Giovanni Corsetti, Evasio Pasini, Tiziano M Scarabelli, Claudia Romano, Pratik R Agrawal, Carol Chen-Scarabelli, Richard Knight, Louis Saravolatz, Jagat Narula, Mario Ferrari-Vivaldi, Vincenzo Flati, Deodato Assanelli, Francesco S Dioguardi
2016, 13(8): 701-711. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.009
Abstract PDF
Pentraxin 3 (PTX3) promoter methylation associated with PTX3 plasma levels and neutrophil to lymphocyte ratio in coronary artery disease
Tang-Meng GUO, Li-Li HUANG, Kai LIU, Li KE, Zhi-Jian LUO, Yun-Qiao LI, Xing-Lin CHEN, Bei CHENG
2016, 13(8): 712-717. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.010
Abstract PDF
Efficacy and safety of novel anticoagulants in the elderly
Nikolaos Karamichalakis, Stamatis Georgopoulos, Konstantinos Vlachos, Ioannis Liatakis, Michael Efremidis, Antonios Sideris, Konstantinos P Letsas
2016, 13(8): 718-723. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.011
Abstract PDF
Double-edged blinde, hemorrhagic or cardioembolic cognitive impairment
Levent Cerit, Hatice Kemal, Aziz Günsel, Hamza Duygu
2016, 13(8): 724-726. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2016.08.012
Abstract PDF