column
Left ventricular hypertrophy in relation to systolic blood pressure and the angiotensin converting enzyme I/D polymorphism in Chinese
Alexander P. Headley, Yan Li, Yi Zhang, Ji-Yong Ge, Qi-Fang Huang, Ji-Guang Wang
2009, 6(3): 131-136.
Abstract PDF
Does high altitude increase risks of the elderly patients with coronary artery disease?
Tian-Yi Wu, Zhong-Yan Zhan, Qin-Li Wu, Suo-Lung Baomu, Yu-Ling Jie, Min Sun
2009, 6(3): 137-141.
Abstract PDF
Continuation of cardiopulmonary resuscitation in a Chinese hospital after unsuccessful EMS resuscitation
Xiao-Bo Yang, Yan Zhao, Fei Wang
2009, 6(3): 142-146.
Abstract PDF
Cardiac response to exercise in mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease
Hao-Yan Wang, Qiu-Fen Xu, Yao Xiao
2009, 6(3): 147-150.
Abstract PDF
Prevalence of left ventricular dyssynchrony in patients with heart failure assessed by a novelprogrammer-cardioGRAF
Can-Zhan Zhu, Naoto Takahashi, Akira Yamamoto, Masahira Ishikawa, Naomi Kawaguchi, Takahiro Uchida, Kazuo Munakata
2009, 6(3): 151-156.
Abstract PDF
Firebird stent for the treatment of patients with coronary heart disease: short-term clinical outcome
Hai-Ying Wang, Jin-Bo Wang, Feng Liang, Da-Yi Hu, Chu-Zhong Tang, Ming-Ying Wu, Tian-Chang Li, Ji-Yun Wang, Chang-Lin Lu
2009, 6(3): 157-161.
Abstract PDF
Predictors of atrial fibrillation after coronary artery bypass graft: a meta-analysis
Liang Yin, Zhi-Nong Wang, Yi-Feng Wang, Wen-Tao Wang, Guang-Yu Ji, Xin-Wei Yang, Zhi-Yun Xu
2009, 6(3): 162-167.
Abstract PDF
N-acetylcysteine blocked hypoxia-reoxygenation induced apoptosis through ROS-p38 MAPK signaling pathway in neonatal rat cardiomyocytes
Feng-Xiang Zhang, Ming-Long Chen, Bing Yang, Ke-Jiang Cao
2009, 6(3): 168-172.
Abstract PDF
Valsartan prevents the development of rabbit’s heart failure by restoring calcium uptake ofsarcoplasmic reticulum
Cao Zou, Zhi-Hua Liu, Fu-Zheng Qu, Bin Jiang, Jian-Ping Song,Jie Hui, Xu-Jie Cheng, Lian-Hua Han, Wen-Ping Jiang
2009, 6(3): 173-177.
Abstract PDF
In situ observation of surface structures of cardiovascular endothelial cells with atomic force microscope
Tong Yin, Yu-Sheng Zhao, Shi-Wen Wang, Jin Luo, Ya-Min Ma, Xiao-Long Ji
2009, 6(3): 178-181.
Abstract PDF
Role of 5-azacytidine in differentiation of human mesenchymal stem cell sinto cardiomyocytes in vitro
Fang-Ge Deng, Yu-Lin Li, Xiu-Ying Zhang
2009, 6(3): 182-188.
Abstract PDF
Percutaneous coronary Intervention for ostial occlusion lesion of an anomalous right coronary artery
Shi-Wei Yang, Yu-Jie Zhou
2009, 6(3): 189-192.
Abstract PDF