column
Risk factors of acute myocardial infarction following primary percutaneous coronary intervention among elderly patients
Fangming Guo,Xiaohuan Wang, Guangping Li, Xin Chen, Yuguang Jin
2009, 6(2): 67-70.
Abstract PDF
Long-term follow-up of right ventricular outflow tract septal pacing
Xiaoqing Ren, Shu Zhang, Jielin Pu, Fangzheng Wang
2009, 6(2): 71-74.
Abstract PDF
Relationships between vascular factors and plaque morphology in patients with acute coronary syndrome
Weiqiang Kang, Dalin Song, Guoren Ren, Jilong Teng
2009, 6(2): 75-78.
Abstract PDF
Pathology of diabetic myocardiac microangiopathy
Yiqun Yao, Yanmei Chen, Guang Liu, Zhiyong Pei
2009, 6(2): 79-81.
Abstract PDF
Treatment of unstable angina with trimetazidine
Xiexing Chen, Mingfang Ye
2009, 6(2): 82-86.
Abstract PDF
Related factors of dilated cardiomyopathy
Guangyong Huang, Hang Gao, Xiangquan Kong, Xiangang Meng, Zhonghua Yan, Lexin Wang
2009, 6(2): 87-90.
Abstract PDF
Influence of age on prevalence rates of chronic complications of hospitalized aged patients with hypertension——analysis of 17,682 cases
Hua Cui, Yixin Hu, Li Fan, Guoliang Hu, Wei Dai
2009, 6(2): 91-94.
Abstract PDF
Safety and efficacy of dalteparin in percutaneous coronary intervention in Chinese patients with non-ST-elevation acute coronary artery syndromes: comparison with unfractionated heparin
Xing Ke, Haichu Yu, Qixin Wang
2009, 6(2): 98-98.
Abstract PDF
Effects of purified herbal extract of Salvia miltiorrhiza on lipid profile in hyperlipidemic patients
Zuchang Li, Ling Zhu, Bin Huang
2009, 6(2): 99-101.
Abstract PDF
High glucose augments stress-induced apoptosis in endothelial cells
Wenwen Zhong, Yang Liu, Hui Tian
2009, 6(2): 102-107.
Abstract PDF
Functional study of p38 mitogen-activated protein kinase based on cell-penetrating peptide delivery system
Liping Yang, Yongming Yao, Zhiyong Sheng, Xiaomei Zhu, Yong Jiang
2009, 6(2): 108-114.
Abstract PDF
Inhibitory effects of amiodarone on simvastatin metabolism in human liver microsomes
Chao Wan, Jiang wei Zhang, Ning Zhu, Ling Yang
2009, 6(2): 115-118.
Abstract PDF
Chinese herbal medicine for treatment of dislipidemia
Haiyun Wu, Jianwei Bei, Jiao Guo
2009, 6(2): 119-125.
Abstract PDF