Advanced Search
 

Volume 6,Issue 3,2009 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Clinical Research

Left ventricular hypertrophy in relation to systolic blood pressure and the angiotensin converting enzyme I/D polymorphism in Chinese
  Alexander P. Headley, Yan Li, Yi Zhang, Ji-Yong Ge, Qi-Fang Huang, Ji-Guang Wang
  2009,6(3):131-136 [Abstract]  [View PDF(894.97 K)]
  
Does high altitude increase risks of the elderly patients with coronary artery disease?
  Tian-Yi Wu,Zhong-Yan Zhan, Qin-Li Wu, Suo-Lung Baomu and Yu-Ling Jie, Min Sun
  2009,6(3):137-141 [Abstract]  [View PDF(193.74 K)]
  
Continuation of cardiopulmonary resuscitation in a Chinese hospital after unsuccessful EMS resuscitation
  Xiao-Bo Yang, Yan Zhao and Fei Wang
  2009,6(3):142-146 [Abstract]  [View PDF(240.79 K)]
  
Cardiac response to exercise in mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease
  Hao-Yan Wang, Qiu-Fen Xu and Yao Xiao
  2009,6(3):147-150 [Abstract]  [View PDF(143.08 K)]
  
Prevalence of left ventricular dyssynchrony in patients with heart failure assessed by a novelprogrammer-cardioGRAF
  Can-Zhan Zhu and Naoto Takahashi, Akira Yamamoto, Masahira Ishikawa, Naomi Kawaguchi, Takahiro Uchida, Kazuo Munakata
  2009,6(3):151-156 [Abstract]  [View PDF(2.04 M)]
  
Firebird stent for the treatment of patients with coronary heart disease: short-term clinical outcome
  Hai-Ying Wang, Jin-Bo Wang, Feng Liang,Da-Yi Hu, Chu-Zhong Tang and Ming-Ying Wu, Tian-Chang Li, Ji-Yun Wang, Chang-Lin Lu
  2009,6(3):157-161 [Abstract]  [View PDF(166.79 K)]
  
Predictors of atrial fibrillation after coronary artery bypass graft: a meta-analysis
  Liang Yin, Zhi-Nong Wang, Yi-Feng Wang, Wen-Tao Wang, Guang-Yu Ji, Xin-Wei Yang, Zhi-Yun Xu
  2009,6(3):162-167 [Abstract]  [View PDF(2.48 M)]
  

Laboratory Research

N-acetylcysteine blocked hypoxia-reoxygenation induced apoptosis through ROS-p38 MAPK signaling pathway in neonatal rat cardiomyocytes
  Feng-Xiang Zhang, Ming-Long Chen, Bing Yang, Ke-Jiang Cao
  2009,6(3):168-172 [Abstract]  [View PDF(2.11 M)]
  
Valsartan prevents the development of rabbit’s heart failure by restoring calcium uptake ofsarcoplasmic reticulum
  Cao Zou, Zhi-Hua Liu, Fu-Zheng Qu, Bin Jiang, Jian-Ping Song,Jie Hui, Xu-Jie Cheng, Lian-Hua Han, Wen-Ping Jiang
  2009,6(3):173-177 [Abstract]  [View PDF(573.14 K)]
  
In situ observation of surface structures of cardiovascular endothelial cells with atomic force microscope
  Tong Yin, Yu-Sheng Zhao, Shi-Wen Wang,Jin Luo and Ya-Min Ma, Xiao-Long Ji
  2009,6(3):178-181 [Abstract]  [View PDF(1.35 M)]
  
Role of 5-azacytidine in differentiation of human mesenchymal stem cell sinto cardiomyocytes in vitro
  Fang-Ge Deng and Yu-Lin Li, Xiu-Ying Zhang
  2009,6(3):182-188 [Abstract]  [View PDF(4.46 M)]
  

Case Report

Percutaneous coronary Intervention for ostial occlusion lesion of an anomalous right coronary artery
  Shi-Wei Yang, Yu-Jie Zhou
  2009,6(3):189-192 [Abstract]  [View PDF(3.09 M)]